زن بی شناسنامه بلوچ و زندگی در کپر

وضعیت زندگی زن فقیر بلوچی که در رودبار کرمان زندگی می کند و بدون شناسنامه است. وضعیت زندگی این پیرزن به قدری اسفناک است که تصاویر خود گویای همه چیز است. از تعداد زنان و کودکان بی سرپرست و بدون شناسنامه آمار دقیقی در دست نیست ولی مشخصا رقم بالایی از زنان بلوچ در چنین شرایط سختی زندگی می گذرانند که حکومت ایران برنامه ای جهت سازماندهی و بهبود شرایط این قشر آسیب پذیر جامعه ندارد.

Read more

توانمندی های زنان بلوچ با هنر سوزن دوزی، سکه دوزی و آیینه دوزی

بدون تردید سوزن دوزی زنان بلوچ را باید در زمره یکی از اصیل ترین و جالب ترین رشته های صنایع دستی جهان به حساب آورد که آوازه شهرتش به فرسنگها دورتر از این خاک نیز رسیده و مردم بسیاری از نقاط مختلف جهان، بلوچستان را به پشتوانه آن می شناسند.

Read more

منیره سلیمانی : مسئله اقلیت ها در سازمان ملل متحد در شهر ژنو

دسترسی زنان بلوچ به تحصیل بدلیل مشکلات قانونی، اعمال و ساختار سياسی دولت ایران با موانع و محدوديتھای فراوان روبرو است. استفاده از زبان مادری آنها در تحصيل ،مکانھای دولتی وعمومی ممنوع ميباشد.

Read more