مسعود کرمزهی زندانی بلوچ اعدام شد.

مسعود کرمزهی فرزند قادربخش روز چهارشنبه ۲۴ آذر اعدام شد.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان از اتهامات نامبرده و محل اعدام این زندانی بلوچ اطلاع کافی در دست نیست.