۸ مارس روز زن مبارک باد

۸ مارس روز جهانی زن بر همه زنان مبارز جهان علی الخصوص بر زنان ، مادران و خواهران بلوچ گرامی باد. 

گروه حقوق بشر بلوچستان روز جهانی زنان را گرامی می دارد. زنان در طول تاریخ برای رهایی از خشونت های خانگی، سرکوب، نگاههای تبعیض آمیز جنسیتی و برای بدست آوردن حقوق برابر خود در طول سالیان درازی مبارزات سختی را متحمل شده اند. 

ساختار اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی ایران به گونه ای است که متاسفانه اجازه هیچگونه رشد و بالندگی به زنان در عرصه های مختلف جامعه را نمی دهد و همینطور بدلیل ساختارهای سنتی و فرهنگی امکان رشد زنان بلوچ در جامعه سنتی ایران وجود ندارد. زنان بلوچ بدلایل فرهنگی و بافت سنتی جامعه بلوچستان ، از امکان تحصیل و بهره مندی از آموزش برای زنان و دختران محرومند.

سیاستهای متحجرگرایانه جمهوری اسلامی ایران نیز در این میان باعث شده است که بخش عظیمی از نیروی جامعه بلوچستان کاملا از صحنه اجتماعی حذف شوند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی امکان حضور زنان در رده های بالای پست های مدیریتی و سیاستی وجود ندارد. تبعیضات سیستماتیک دولتی باعث دلزدگی زنان از ساختار مردسالارانه ایران شده است. اما هم اکنون به لطف جنبشهای آزادی خواهانه و طرقی خواهانه زنان در جهان ، زنان بلوچ نیز به تناسب بافت سنتی جامعه خود بر علیه تبعیضات به پا خواسته و با مطرح کردن خواسته های خود در مقابل ظلمهایی که به این قشر از جامعه شده است مقابله می کنند. 

 

تا تحقق اهداف کامل جنبشهای زنان در بلوچستان راه زیادی در راه است ولی با امید به اینکه زنان نسبت به حق و حقوق خود آشنا شده و توانائی ابراز خواسته های خود را در جامعه پیدا نموده اند باعث شده است تا این جنبش به مرحله ایی تازه تر قدم نهد.

امید به اینکه هرچه زودتر روزی فرا رسد که زنان دوشادوش مردان با حق و حقوق مساوی در تمامی مراحل اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی به مبارزات خود بر علیه ظلم ادامه داده و برای رهایی از زورگوئی های دیکتاتورها در صف اول مبارزات قرار گیرند.