درخواست ۴۱ نهاد حقوق بشری برای تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران

ده ها نهاد حقوق بشری در سی و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو خواستار تمدید ماموریت خانم اسماء جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران شدند.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، با برگزاری سی و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس، ۴۱ نهاد حقوق بشری در بیانه ای مشترک خطاب به اعضای این شورا خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران شدند. گروه حقوق بشر بلوچستان با همکاری سایر نهادهای حقوق بشری و با امضای بیانه مشترک فعالانه خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران شدند.

با تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران ، توجه جامعه جهانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران تغییر پیدا کرده است و با فعالیت گسترده نهادهای حقوق بشری امکان بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران با همکاری سازمان ملل وجود دارد.