انتخاب سارا امیری دانشمند جوان بلوچ بعنوان وزیر علوم پیشرفته امارات

در پی انتخاب ۷ وزیر زن در کابینه امارات توسط حاکم دبی، سارا امیری دختر جوان و دانشمند بلوچ ساکن دبی بعنوان جوان ترین وزیر زن امارات بعنوان وزیر علوم پیشرفته انتخاب شد.

به گزارش گروه حقوف بشر بلوچستان سارا امیری دختر دانشمند بلوچ  ، مهندس برنامه نویسی کامپیوتر با قابلیت علمی فراوان بعنوان جوان ترین عضو کابینه دولت امارات جهت اکتشافات فضايی بعنوان وزیر علوم پیشرفته امارات متحده عربی انتخاب شد. ایشان دختری با پشتکار و موفق است که توانسته  با توانائی های علمی خود به این سمت عالی در کشور امارات برسد.

زنان بلوچ همواره با تلاشهای خود توانسته اند تا به موفقیت های فراوانی دست یابند ، حاصل این تلاشها و موفقیت های چشمگیر زنان بلوچ در خارج از ایران بوده است. دختران و زنان بلوچ با توجه به محدودیت های فراوان و کمبود امکانات آموزشی در ایران همیشه مظلوم واقع شده اند.

عدم تخصیص امکانات آموزشی و رفاهی برای دانش آموزان بلوچ باعث شده است تا این دانش آموزان در فضای نابرابر با سایر دانش آموزان ایرانی به رقابت علمی به پردازند. در حالی که بلوچهای ساکن سایر کشورها با امکانات برابر در رقابت های علمی همواره بعنوان موفق ترین افراد جامعه به شمار می آیند. با اعمال تبعیضات قومی ، امکانات کم و مدارس کپری ، خشتی و گلی در بلوچستان مسلما از میان دانش آموزان بلوچ انتظار همچنین پیشرفتی نمی رود.