پیرمرد ۷۰ ساله بلوچی به نام الله بخش بلوچ که بخاطر فقر و نداری نتوانسته در گذشته برای گرفتن شناسنامه خود، دختر و همسرش اقدام کند از سختی زندگی خود می گوید.