آمار اعدامیان

تاریخ اعدامزندانجرمسناهلنام پدرنام خانوادگینامشماره
03/01/2021زاهدانامنیتیدهواریحسن1
03/01/2021زاهدانامنیتیقلندرزهیالیاس2
03/01/2021زاهدانامنیتیمحمودزهیامید3
09/01/2021زاهدانحمل مواد مخدرخدابخشریگیمجید4
13/01/2021زابلقتلهیرمندزاروزهیجُما5
19/01/2021زاهدانحمل مواد مخدرزاهدانرحیمعالیزهیمحمد انور6
20/01/2021زاهدانقتلخاشعبدالغنیخانشینییونس7
20/01/2021زاهدانحمل مواد مخدرزابلیوسفکبدانیعبدالرئوف8
20/01/2021زاهدانقتل33خاشملک محمدجمشیدزهییونس9
20/01/2021زاهدانقتل33خاشابراهیمباجی زهیشمس الدین10
28/01/2021دستگردمواد مخدرایرانشهریارمحمدناروییانور11
30/01/2021زاهدانمحاربه31دهقان خلدجاوید12
13/02/2021بیرجندمواد مخدر28زابلنبی بخشبراهوییمحمد13
13/02/2021بیرجندحمل مواد مخدر40زابلخدادادبراهوییجمال الدین14
13/02/2021بیرجندمواد مخدرزاهدانقزاقمنصور15
07/04/2021سبزوارمواد مخدرزاهدانخواستیدریایی نارویییاسر16
26/04/2021سبزوارمواد مخدرزهکفقیرشیخ حسینیحبیب الله17
03/2021مواد مخدرگلستانصابری‌نیاعبدالرحمان18
03/2021مواد مخدر20زاهدانشه‌بخشمهرشاد19
04/2021قائنمواد مخدرزاهدانتوتازهیعبدالرئوف20
17/05/2021دستگردزاهدانخدادادناروییمهران21
19/05/2021بیرجندمواد مخدرزاهدانتوتازهییونس22
19/05/2021بیرجندمواد مخدرزاهدانسهرابتوتازهیعبدالله23
25/05/2021بیرجندمواد مخدر33زابلعلینخعیجواد24
25/05/2021بیرجندمواد مخدرزابلهراتیمحمدرض25
25/05/2021بیرجندمواد مخدرزابلآذریانرضا26
25/05/2021بیرجندمواد مخدرزابلریگیروح‌الله27
25/05/2021بیرجندمواد مخدرزابلفارسیعلیرضا28
26/06/2021زاهدانقتلزاهدانابراهیمقنبرزهیعبدالحمید29
30/06/2021مشهدمواد مخدرزاهدانشریفکریمدادزهیعظیم30
05/07/2021زاهدانقتلارباب زهیادریس31
05/07/2021زاهدانقتل33ترابیهاشم32
25/07/2021اصفهانمواد مخدر23زاهدانشه‌بخشابراهیم33
27/07/2021اصفهانمواد مخدر39زهکابراهیماشترکحسین34
08/08/2021بیرجندمواد مخدرزاهدانحبیب اللههرمزیذبیح الل35
08/08/2021بیرجندمواد مخدرتربت جامگله بچهمجید36
08/08/2021اصفهانمواد مخدرزاهدانسهرابمحمدحسنیاعظم37
08/08/2021اصفهانمواد مخدرزاهدانکُردتمینیسید اسماعیل38
09/08/2021کرمانمواد مخدرزاهدانموسینوتی زهینبی39
09/08/2021کرمانمواد مخدرزاهدانقنبرزهیابراهیم40
28/08/2021زاهدانقتلکهرازهیمنصور41
11/09/2021ایرانشهرقتلبمپورشوکتمکسانیادهم42
15/09/2021بیرجندمواد مخدر26مشهدموسیرخشانی رادفرشید43
29/09/2021زاهدانقتل30ایرانشهرمُرادبخشعبداللهییاسین44
11/10/2021بیرجندمواد مخدرزابلناصرسارانیامید45
11/10/2021قائنمواد مخدرزابلخان محمدرخشانیابراهیم46
18/10/2021زاهداندرگیری با نیروهای نظامیزاهدانابراهیمشه بخشموسی47
18/10/2021زاهدانمواد مخدربلوچزکریا48
18/10/2021شستونصادقیسعید49
21/10/2021زاهدانمواد مخدرچشمه زیارتناز قنبرزهینظر50
02/11/2021شیرازقتل23فنوجاقبالرئیسیمحمد51
04/11/2021زاهدانقتلزاهدانقلجاییجواد52
04/11/2021زاهدانقتل72علیزادهمحمدعلی53
04/11/2021زاهدانقتل36زابلجهانیمهدی54
06/11/2021زاهدانمواد مخدرزاهدانناصرگرگیجیاسر55
06/11/2021زاهدانمواد مخدر56زاهدانمحمدمکران دوستاحمد56
13/11/2021زاهدانمواد مخدرزاهدانخارکوهیسعدالله57
13/11/2021زاهدانمواد مخدرزاهدانخارکوهیعبیدالله58
13/11/2021زاهدانمواد مخدرزاهدانرخشانیمحبوب59
18/11/2021کرمانمواد مخدرزاهدانقلجاییشمس الدین60
25/11/2021کرمانمواد مخدرزاهدانشه بخشعبدالستار61
25/11/2021کرمانمواد مخدرزاهدانرحمت زهیخان محمد62
25/11/2021کرمانمواد مخدرزاهدانقلجاییحیدر63
27/11/2021زاهدانمواد مخدرزاهدانسرگلزاییمجید64
28/11/2021مشهدمواد مخدرزاهدانناروییابراهیم65
09/12/2021کرمانمواد مخدر23زاهداناسماعیلشه‌بخشخالد66
09/12/2021کرمانمواد مخدرزابلبراهوییغلام67
09/12/2021کرمانمواد مخدرزابلمحمدرحیمدهمردهسعید68
09/12/2021کرمانمواد مخدررفسنجانبهلولسیستانیابراهیم69
12/12/2021اصفهانمواد مخدربراهوییعبدالسلام70
15/12/2021قاینمواد مخدرزاهداننهتانیعلی71
19/12/2021شیرازمواد مخدرتفتانغلام نبیکرد سالارزهیعبدالخالد72
19/12/2021شیرازمواد مخدر38زاهدانصالح محمدشه بخشنعیم73
27/12/2021سبزوارمواد مخدرخیرآبادشیراحمدنهتانیاحمد74