اعلامیه: کنفرانس در مرکز لندن    ۹دسامبر ۲۰۲۳

انجمن پژوهشگران ایران  با همکاری BHRGوAzadi Networks  کنفرانسی را در مرکز لندن برگزار می کند.

  بلوچستان: «کرامت انسانی، آزادی و عدالت برای همه»

بررسی وضعیت حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بلوچ های ایران

۹دسامبر ۲۰۲۳

لندن – انگلستان

انجمن پژوهشگران ایران  برگزاری پنجاه و دومین کنفرانس بینالمللی خود را در لندن اعلام می دارد.

برگزاری این کنفرانس مصادف با هفتاد و پنجمین سالگرد روز حقوق بشر سازمان ملل متحد تحت عنوان «کرامت انسانی، آزادی و عدالت برای همه» و با حضور دکتر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، میباشد.

اتفاقاتیکسال گذشته نمایانگر تبعیض سیستماتیک و خشونت مستمر و بیحد و مرز نیروهای حکومتی علیه هموطنان بلوچ ما بوده است. خشونتی که نهادهای بینالمللی و گزارشگران سازمان ملل متحد از آن به عنوان جنایت علیه بشریت نامبرده اند. ولی مسائل و مشکلات بلوچستان مختص یکسال گذشته نیست. متخصصان و صاحبنظران ایرانی و بینالمللی در این نشست حضور خواهند داشت تا به بررسی نقض حقوق اقتصادی،‌اجتماعی، فرهنگی در کنار حقوق مدنی و سیاسی بپردازند.

سوژه های مورد بررسی شامل:

فقر و حقوق بشر

بیکاری و فرصت های اشتغال

دسترسی برابر به مسکن

دسترسی برابر به بهداشت و درمان

حقوق کودک

دسترسی برابر به آموزش و پرورش

کودک همسری

کودک کار

کودک سرباز

حقوق اقلیت: برابری و دسترسی برابر

حقوق زنان

آزادی ادیان و مذاهب

حقوق اتنیکی و زبانی

حقوق مدنی و سیاسی (به انگلیسی – با مشارکت کارشناسان بینالمللی و سازمان ملل متحد)

برخورد خشونت آمیز با اعتراضات مسالمت آمیز و صلح جو – «جنایت علیه بشریت»؟

بازداشت موقت غیر قانونی، شرایط زندان، دادگاه های غیر عادلانه

بالا رفتن بی رویه و بی تناسب آمار اعدام

مشارکت برابر در دسترسی به مقامات سیاسی

این کنفرانس با همکاری آزادینتورک و گروه حقوق بشر بلوچستان برگزار میشود

دکمه بازگشت به بالا