گروه حقوق بشر بلوچستان نهادی مستقل است که در زمینه تهیه گزارشات نقض حقوق بشری در بلوچستان فعالیت می کند و بدلیل عدم دسترسی گزارشگر ویژه سازمان ملل جهت بررسی شواهد نقض حقوق بشر در بلوچستان ، این گروه با همکاری فعالین حقوق بشر مورد اعتماد از داخل بلوچستان اطلاعات دقیق ، معتبر و تهیه اخبار تازه در مورد نقض حقوق بشر در بلوچستان را جمع آوری و بصورت گزارش در اختیار سازمان ملل و سایر نهادهای حقوق بشری همکار می گذارد. ما با همکاری فعالین حقوق بشر در داخل بلوچستان ، مدارک و شواهد قابل اطمینان و مستند را جهت شناسایی قربانیان بکار می گیریم تا بهتر بتوانیم مستند تر موارد نقض حقوق بشر در بلوچستان را به سازمان ملل و جامعه جهانی گزارش نمائیم.