کشته شدن حمزه آسکانی توسط نیروی انتظامی در شهرستان سرباز

حمزه آسکانی فرزند عبدالرحمن مورخ ۵ فروردین ۱۳۹۴ به ظن قاچاق حمل سوخت در منظقه آشار شهرستان سرباز توسط نیروهای انتظامی کشته شد. مامورین نیروهای انتظامی با شلیک گلوله بسوی خودروی وی و پس از اطمینان از کشته شدن ایشان جسد وی را از داخل ماشین خارج و در فاصله پنج متری از خودرو در همان مکان رها و محل حادثه را ترک می کنند.

کشتار فراقانونی مردم بلوچ توسط نیروهای انتظامی رویه ای است که به کرات در بلوچستان تکرار می شود و مسئولین استان نگاه امنیتی به بلوچستان دارند و در طول این سالها شاهد افزایش آمار کشته شده ها توسط نیروی های انتظامی و امنیتی در بلوچستان هستیم که بدون هیچ دلیلی خودسرانه به سوی مردم بیگناه بلوچ شلیک می کنند.

عدم پاسخگویی سیستم قضایی به شکایات خانواده های کشته شدگان بلوچ مبرن این حقیقت است که این کشتار با دستور مستقیم مسئولین امنیتی و انتظامی استان سیستان و بلوچستان برای سرکوب مردم بلو صادر شده است و نیروهای انتظامی با دستور شلیک تیر مستقیم به سوی مردم کوچکترین خلاف را با گلوله جواب می دهند که متاسفانه در این چندین بیگناه جان خود را از دست داده است و خانواده های زیادی داغدار و تعداد زیادی از خانواده بی سرپرست شده اند.