وضعیت محسن سپاهی دانشجوی علمی کاربردی ایرانشهر در هاله ای از ابهام قرار دارد.

محسن سپاهی دانشجوی علمی کاربردی ایرانشهری ۲۰ فروردین از خانه خارج شده و با گذشت نزدیک به یک ماه هنوز به خانه باز نگذشته است.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، محسن سپاهی فرزند شهداد دانشجوی علمی کاربردی ایرانشهری ۲۰ فروردین از خانه خارج شده و با گذشت نزدیک به یک ماه هنوز به خانه باز نگذشته است.

پدر محسن سپاهی به خبرنگار فعالین بلوچ گفته: ” ما با هیچ کسی مشکل شخصی نداشتیم و فرزند ما هم هیچ مشکل سیاسی و امنیتی نداشته است”.

وی افزود: ” ما به همه ارگان ها سر زندیم، اما مسئولین مربوطه از محسن اظهار بی اطلاعی کردند” وضعیت این دانشجو در هاله ای از ابهام است و خانواده خواستار پیگیری وضعیت وی از سوی مسئولان مربوطه هستند.