اعدام مسلم محمود زهی در زندان شیراز به اتهام مواد مخدر

مسلم محمود زهی ساکن خاش روز سه شنبه ۴ خرداد در زندان شیراز به اتهام مواد مخدر اعدام شد.

آمار اعدامیان بلوچ در زندانهای ایران فقط در طول ماه اردیبهشت به ۱۰ نفر می رسد که در ۸ نفر آن در زندان زاهدان بصورت دستجمعی اعدام شده اند.