برگزاری کنفرانس سیاست اعدام در ایران ، آسیب شناسی و راهکارهای مبارزه با آن در استکهلم – سوئد

روز شنبه مورخ ۲۱ ماه مه ۲۰۱۶ در استکهلم پایتخت سوئد کنفرانسی در رابطه با سیاست اعدام در جمهوری اسلامی به ابتکار و سازماندهی کنگرەی ملی کوردستان، حزب حیات آزاد کوردستان و بنیاد فرزاد کمانگر برگزار گردید. در این کنفرانس احزاب و سازمانهای مختلفی در دو پانل به بررسی و تحلیل جوانب سیاسی، حقوقی، امنیتی و اجتماعی پدیدەی اعدام و عواقب آن بر کل جامعە پرداختند.

سخنرانان کنفرانس عبارت بودند از:

  • کنگرەی ملی کوردستان – احمد کاراموس
  • جنبش مبارزه آزادی الاحواز – هدی هواشم
  • گروه حقوق بشر بلوچستان – منصور بی باک
  • حقوقدان و فعال حقوق بشر – سحر محمدی
  • حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) – یوسف سلطانی
  • جامعەی زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) – غزال علیالی
  • شبکەی حقوق بشر کوردستان – ریبوار فخری
  • جمعیت حقوق بشر کوردستان – سعید سنندجی
  • جوانان زاگرس – اژین احمد

 

در این کنفرانس که سه ساعت به طول انجامید سخنرانان علاوە بر تحلیل سیاست اعدام در جمهوری اسلامی، به آسیب‌شناسی این پدیدەی ضد بشری پرداخته، و چگونگی و راهکارهای مبارزه با آن را به بحث و گفتگو گذاشتند. پس از ارائه و تحلیل مسائل مختلف با بررسی پیشنهادات ارائە شدە و صدور قطعنامەای کنفرانس پایان یافت.