آزادی یکی از بازداشت شدگان نصیرآبادی با تودیع وثیقه

یکی دیگر از مجموع ده نفر بازداشت شده ی مشهور به پرونده جوانان نصیرآباد آزاد شد.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، روز گذشته پنجم تیر ماه “مصیب وطنخواه” فزرند محمد چهارمین نفر از مجموع ده نفر بازداشت شده جوانان نصیرآبادی با تودیع وثیقه پنج میلیارد تومانی از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد.

برای بازداشت شدگان نصیر آباد که به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت شده بودند درخواست وثیقه های سنگینی شده بود که با توجه به عدم توانایی خانواده ها برای پرداخت این وثیقه ها، فرزندانشان تاکنون در زندان مانده بودند.

لازم به ذکر است که پیش از این “ابوبکر (صدیق) بهرامزهی” ، “ادریس بلیده‌ای” و “عبدالستار بهرامزهی” نیز با تودیع وثیقه سنگین پنج میلیارد تومانی آزاد شده بودند.