كاري به جريان های چپ و راست ندارم؛ اما نگرانم از سكوت، بی تفاوتی، ترس يا مماشات اطرافيانم؛
از هركسی قضيه ی تقسيم استان را جويا شدم نگران بود و مبهوت و عاجز! 
مطمئنم كه تقسيم و مرزبندی دیارم #بلوچستان در شرایط کنونی ضربه ای مهلک بر هويت من و بخصوص نسل های پس از من خواهد بود. بی احترامی به واقعيت تنوع فرهنگی و مليتی كشورمان و توجيه عملكرد ضعيف حاكميت توسط چنين طرح های توخالی قابل تحمل نيست. همه ی دنيا بر تنوع فرهنگی و مليتی ايران به عنوان پتانسيل بي نظير مي نگرد امّا دولتمردان ما و تنگ نظران آن را به عنوان تهديد تفسير می كنند. به جای اينكه اين رنگارنگی و زیبايی كشور حفظ شود، هر روز تيشه بر ريشه ی آن كوبيده می شود و ميراثی كه از تاريخ و تمدن بشری به ارث برده ايم را در سراشيبی انقراض قرار دادہ اند. همانگونه كه طرح های مفتضح بیشماری در كشور پيامدهای جبران ناپذيری به بار آورده اند، از فجايع مخرب اين طرح می ترسم.

وقتی مطالبات بومی ما در مرز منسجم تر و با حجم وسيع كنونی عقيم و بی نتيجه مانده اند، پيامد مطالبات ضعيف تر و پراكنده پس از تقسيم ادعايی چگونه خواهد بود؟! بی تفاوتی ما، همان مماشاتی خواهد بود كه پدران ما در دهه های گذشته كرده اند و مدام گفته اند كم كم درست می شود!! از تبعيض كمر شكن و افراطی گری های خانمان سوز بگير تا زيرساخت های ضعيف آموزشی، بهداشتی، رفاهی، حمل و نقل، اقتصاد؛ از فقر و گمنامی هنر و هنرمندان بگير تا نداشتن رسانه و صداي بومی، از عدم ساماندهی مرز وسيع زمينی و دريايی استان بگير تا معضلات اشتغال كاذب و نان به نرخ جان خريدن، از عدم تدريس زبان مادری، معضلات اجتماعی فاجعه زايی همچون اعتياد و بيكاری، زوال فرهنگی و هزاران مورد ديگر كه نسبت به اصلاح اساسی آن پيش از اين بی تفاوتی بوده و سكوت اكثريت موجب سرگردانی نسل های پس از آن و فجايع امروزی گشته است. 
از همه ي دوستان خواهشمندم نسبت به سرنوشت خود و سرنوشت فرزندان خود بی تفاوت نباشند و حق انسانی و شهروندی خود را بطلبند. 

 

نوشته برگرفته از اینستاگرام رسانک: 
گل محمد درازهی
دانشجوی دكتری دانشگاه لووِن بلژيک
١٤ مارس ٢٠١٩