رفتار دوگانه رسانه ملی ایران از دو اتفاق مشابه

در دهه اول خرداد ۹۸ دو تراژدی مشابه رخ می دهد. یکی در مرکز و دیگری در بلوچستان؛ تقریبا در کالبدی مشابه و به اصطلاح عامیانه مرکزنشینان در “وان” و بلوچستانی ها در “هوتگ”.

شاید واژه ی هوتگ حتی به گوش برخی ها نخورده باشد. هوتگ همان وان حمام هست لیکن با کاربردی متفاوت و با مقیاس و ژرفای بیشتر که یا بصورت طبیعی یا از سرناچاری در دل زمین حفر میشود که برای استفاده مشترک از آب جمع شده حاصل از آب باران و یا آب رها شده از سدها در آن جهت رفع تشنگی همراه با حیوانات از آن بهره برده می شود.

در خبری با ماهیت پوپولیستی توسط استاندار بلوچستان و سیستان در ۲۷ اسفندماه ۹۷ قول بهره برداری مجدد از مجتمع آبرسانی سد زیردان تا اردیبهشت ۹۸ در خبرگزاری ها به ثبت رسید اما همچون اقوال سابق، هرگز جامه عمل به آن پوشانده نشد تا اینکه خرداد پر از حادثه ۹۸ بلوچستان سر می رسد. گرمای طاقت فرسای تابستانِ دشتیاری که برای همان مرکزنشینان غیرقابل تحمل هست چه برسد برای کسی که با لبی تشنه در آن گرما در پی آبی که ممکن است حیوانات نیز از آن،همین چنددقیقه پیش با شنا در آن اندکی از تشنگی و خستگی خود را کاسته اند، باشد.

مطمئنا تصورش برای توِ #مرکزنشین سخت و از درکش عاجزی و نمی توانی خودت را جای این مردمان مظلوم در بلوچستان حتی برای دقایقی کوتاه بگذاری.

مریم، منیژه و یسرا برای جرعه ای آب راهی هوتگ می شوند. همان مکانی که زیبا عزیزی در رسانه به اصطلاح ملی از آن گفت و مجری اش اشک ریخت.

#زیبا_عزیزی حرف دل خیلی ها را به زبان آورد اما مفهوم آن را کسی درک نکرد. #هوتگ ها به جان گرفتن هایشان ادامه می دهند و مرگ؛ این سه #کودک را در آغوش کشید و جامعه ی بلوچستان را به عزا فرو برد.

اما در آن سوی ایران،یک شهردار، یک وزیر، یک معلم جان همسرش را گرفت. #رسانه_ملی حتی به دفتر پلیس آگاهی رفت تا گزارشی تهیه کند،و حتی کادر دوربین برروی قاتلی که چای سر می کشد زوم می شود

حال تفاوت را ببین.

خبرگزاری های دولتی، رسانه ی ملی، فعالین مجازی سوای تعدادی انگشت شمار و مسئولین بلوچی که به پاس خوش خدمتی و برادر فروشی و یا حتی توئیت هایشان در راستای طرفداری از حاکمیت، صاحب منصبی گشته اند؛ تراژدی تهران را سوژه جذابی برای پرداختن بدان حساب کردند و در سایه مرگ سه کودک بلوچ سکوت مطلق کردند. گرچه برخی دیگر از فعالان بلوچ به طور هماهنگ به این #تراژدی در #بلوچستان پرداختند.

به راستی اولویت در پرداختن به مسائل و اتفاقات مشابه در سراسر ایران طبق یک وجدان بیدار با کدام یک باید می بود؟

قتل بخاطر اختلاف خانوادگی یا مرگ بخاطر عدم وجود زیرساخت ها برای برطرف کردن نیازهای اولیه زندگی؟

برگرفته از فیسبوک رسانه رسانک