مخالفت امام جمعه اهل تشیع چهبار با خیابان مکران و دستور تعویض نام این خیابان

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان به نقل از رسانک سیدمحمد موسوی امام جمعه اهل تشیع #چهبار از شهرداری و شورای شهر خواستار تغییر نام #خیابان_مکران که قدمت زیادی در این شهر دارد؛ شده است.

موسوی در خطبه های نماز جمعه پنجم مهرماه دلیلی که برای این حرفش آورده وجود خانه #چراغ_مکان در این خیابان را مطرح و از #اطلاعات_سپاه و #وزرات_اطلاعات خواسته تا به این مسئله ورود پیدا کنند.

#سیدمحمد_موسوی افزوده: “یک عضو شورای شهر مانع این کار شده و برای شهرداری مانع تراشی نموده است.” این در حالیست که مسئول نامگذاری خیابان ها شورای شهر و شهرداری ها میباشند و این امام جمعه اهل تشیع هست که خود را مجاب به دخالت در سایر ارگان دانسته و با زور تهدید و ارعاب سعی در به کرسی نشاندن حرف خود میباشد.

بدون شک برای #ملت_بلوچ این عضو شورای شهر #چهبار از قهرمانان خواهد بود زیرا در برابر یک حرف غیرمنطقی از طرف یک فرد غیرمسئول برای #هویت و اصالت ، ایستادگی کرده است.

قابل ذکر است که در سالهای اخیر افراطیون و تندروهای حکومتی در استان بلوچستان و سیستان سعی داشته اند که نام های اصیل و قدیمی که رابطه مستقیم با هویت #بلوچ و #بلوچستان داشته اند را حذف و به حاشیه برانند که نمونه اش #خیابان_بلوچستان در #دزاپ میباشد.