۱۸ ماه بی خبری از یک شهروند اهل نیکشهر

حمیدالله اربابی معروف به عبیدالله، متاهل و پدر چهار فرزند، اول فروردین ماه ۱۳۹۸ توسط ماموران اطلاعات چابهار از منزل خود در روستای نکهچ شهرستان نیکشهر دستگیر شد و کماکان از وضعیت وی هیچ خبری در دست نیست.

مامورینی که به منزل ایشان مراجعه کرده بودند خود را از اطلاعات چابهار معرفی میکنند، اما روز بعد و پس از مراجعه خانواده ایشان به اداره اطلاعات چابهار ، این اداره از دستگیری ایشان اظهار بی اطلاعی میکند.

خانواده حمیدالله اربابی تحت فشار بوده اند تا درمورد دستگیری ایشان اطلاع رسانی نکرده و اعلام کنند که ایشان به خارج از کشور سفر کرده اند.

خانواده ایشان دلیل انکار دستگیری از سوی اداره اطلاعات چهبار را، احتمال افتادن اتفاقی ناگوار برای حمیدالله اربابی بیان میکنند.