آمار اعدامیان و کشته شدگان

 

لیست کشته های بلوچ تا به امروز

تعدادنام و نام خانوادگیاعدام یا کشته شدهتاریخ کشته شدنمکان حادثهمنبع خبر
۱حمید گمشادزهیاعدام۲۰۰۶|۱۲|۲۲مشهد توسط خانواده
۲جمشید شیخیاعدام۲۰۰۶|۰۲|۱۲زاهدانفارس نیوز
۳مراد قلیاعدام۲۰۰۶|۰۲|۱۲زاهدانفارس نیوز
۴عیسی سابکیکشته شده توسط نیروی انتظامی۲۰۰۶|۱۱|۲۲ایرانشهررادیو بلوچی
۵مهدی سابکیکشته شده توسط نیروی انتظامی۲۰۰۶|۱۱|۲۲ایرانشهررادیو بلوچی
۶محب علی غلامیاناعدامتاریخ دقیق در دسترس نیستزاهدانایرنا
۷عزیز نجاریاناعدامتاریخ دقیق در دسترس نیستزاهدانایرنا
۸چراغ گمشادزهیکشته شده توسط نیروی انتظامیتاریخ دقیق در دسترس نیستخاشایسنا
۹هادی نارویی (دریاکش)اعدامتاردیخ دقیق در دسترس نیستزاهدانفارس نیوز
۱۰نادراعدام۲۰۰۶|۱۱|۰۶زاهدانفارس نیوز
۱۱مجیداعدام۲۰۰۶|۱۱|۰۶زاهدانفارس نیوز
۱۲محسناعدام۲۰۰۶|۱۱|۰۶زاهدانفارس نیوز
۱۳عبداللهاعدام۲۰۰۶|۱۱|۰۶زاهدانفارس نیوز
۱۴محمد امیناعدام۲۰۰۶|۱۱|۰۶زاهدانفارس نیوز
۱۵بهزاداعدام۲۰۰۶|۱۱|۰۶زاهدانفارس نیوز
۱۶نجیب الله غلامیاعدام۲۰۰۶|۱۱|۰۵زاهدانایرنا
۱۷محمد آسکانیاعدام۲۰۰۶|۱۱|۰۵زاهدانایرنا
۱۸اسماعیل توتازهیکشته شده توسط نیروی انتظامی۲۰۲۰|۰۷|۲۱زاهدانرسانک
گروه حقوق بشر بلوچستان با همکاری فعالین حقوق بشر در داخل و خارج سعی دارد تا با گردهم آوری اطلاعات اعدامیان یا کشته شدگان بصورت مستند گزارشات خود را به سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اعلام نماید.