مرتضی کودک ۴ ساله بلوچ بیرحمانه توسط نیروهای انتظامی ایرانشهر کشته شد. در پی یورش ماموران انتظامی به خانه اش، پدر مرتضی و دایی اش هم کشته شدند.